Home  |  Biografie  |   Publicaties  |  Bibliografie  |  In de pers  |   Contact  |   Français
BIBLIOGRAFIE van NICOLE VERSCHOORE
 


Optredens als moderator in het Paleis voor Schone Kunsten (data):

* 1977 oktober Nicole Verschoore moderator van het Europaliagesprek Duitsland in het Paleis voor Schone Kunsten (Nederlands-Frans-Duits)
* 1980 (?) Nicole Verschoore moderator tussen Pierre Mertens en Amin Maalouf in het Paleis voor Schone Kunsten (Nederlands-Frans)
* 1983 , 27 oktober, Nicole Verschoore : debat Literatuur en engagement: Conscience achterna. Sprekers zijn: Hugo Bousset (docent UFSAL), Walter Van den Broeck, Gilbert Vanhee (universiteit Nijmegen), Emile Willekens, Els Witte (hoogleraar VUB)

Radio of televisieuitzendingen voor Ex Libris, voor Uitgelezen. Teksten voorhanden, data onzeker.

* 1981, juli: Vlaamse uitgevers in de negentiende eeuw. In: Het Vrije Woord, BRT voor Jean-Claude Burgelman (verslag van de nog onuitgegeven studie van Ludo Simons)

Filologisch werk 1960-1973

* 1960: Proefschrift Gregor von Rezzori. Einführung in sein Werk, UGent, Letteren en Wijsbegeerte, afdeling Germaanse Filologie, 208 p.
* 1960: Die Verzerrung des Empfindungsklima in Gregor von Rezzoris Werk. In: Studia Germanica Gandensia II - 1960, p. 165-205.
* 1961: Gregor von Rezzori: eine eigentümliche Romantechnik. In: Handelingen van het XXIVe Vlaams Filologencongres, Leuven 6-8 april 1961p. 281-286.
* 1964: Betrachtungen über den Moglichkeitssinn in der deutschen Literatur der Gegenwart. In: Tijdschrift voor levende talen XXX-1964-5, p. 419-430.
* 1965: Doktorarbeit UGentDie Verzerrung der Wirklichkeit, ein Aspekt der Entfremdung.
  - Die Phantastik der Logik
  - Die Simili-Realität
  - Die psychologische Wahrheit des Kariukatur
  - Entmenschlichung und Groteske
  - Im Register: Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Günter Grass, Wolfgang Hildesheimer,Uwe Johnson, Franz Kafka, Wolfgang Koeppen, Hans Erich Nossack, Gregor von Rezzori, Arno Schmidt, Martin Walser.
* 1973: Ueber das literaturkritische Studium der Gegenwartsliteratur, In: 29e Vlaams Filologencongres, Antwerpen 16-18 april 1973 (vermelding in het congresboekje. Tekst ontbreekt).
* s.d.: Travestie, Karikatur, Phantasie, Humor, Ironie, Parodie und Satire in H. Bölls Erzählung "Der Wegwerfer" (Mit Tekst) In: Philologisches Kongress, uitgenodigd door Hessmann.
* 1973-74 : Beschouwingen over Heinrich Böll in verband met nieuwe literaire methodes van verdraaiing van de werkelijkheid. In: De Vlaamse Gids (aanwezig op Liberaal Archief).


Essayistiek

* 1974, 11-10 : Voer, hoe spreekt gij ? in: Het Laatste Nieuws, volledige pagina met illustratie buurlanden en taalgebieden.
* 1974, 12-10 : In de Voer naar school gaan voor het leven. In: Het Laatste Nieuws, volledige pagina met illustratie.
* op BRT, reeks "Uitgelezen" en reeks "Ex Libris": portretten van Vlaamse schrijvers en van het tijdschrift Den Vlaemschen Indicateur (einde 18de eeuw).
* bijdrage in het tijdschrift Brabant over Brussel in de tapijtenreeks van Maximiliaan van Oostenrijk, door Karel V aan François I. geschonken, ondergebracht in Le Louvre als Les Chasses de Maximilien.
* 1980, Vrijzinnige literatuur in Vlaanderen in de 19de eeuw. In Boek en Bibliotheek 1980/4, 1981/1, /2, /3, /4, 1982/1, /2,/3,1983/1. Achtereenvolgend per nummer:
- 1980/4. De Antwerpse romantische flaminganten. Pleidooi voor een politieke literatuurgeschiedenis. Vooruitstrevend, niet "vrijzinnig", Jan Cornelis Van Ryswyck, Theodoor Van Ryswyck, Jan van Beers, Julius De Geyter, Jacob Jan-Johan Alfried De Laet, Domien Sleeckx (1)
- 1981/1. Domien Sleeckx, de onbekende aartsvader.
- 1981/2. Een verloren deel traditie,Documenten uit het verleden, Eugeen Zetternam.
- 1981/3. Volwaardig realisme, Virgine Loveling.
- 1981/4. Sociale documenten uit "Ernest Staes". Anton Bergmann.
- 1982/1. Maurits Sabbe's unicum over de 19de eeuw of hoe werd de liefde voor Frankrijk liberale vlaamsgezindheid? "Het Kwartet der Jacobijnen".
- 1982/2. Spleen,fin-de-siècle, anarchie. Emmanuel de Bom, "Wrakken", Karel van de Woestijne en Herman Teirlinck.
- 1982/3. Buysse, de onbekende
- 1983/1. Buysses kroniek van de Vlaamse politiek
- 1983/2. november-december, nr. II, 8: "Hard Labeur", het weinig bekend meesterwerk van Reimond Stijns
- 1984/1. januari-februari-maart, nr. II, 9 : "Hard Labeur", het weinig bekend meesterwerk van Reimond Stijns (2)
- 1984/3. Fatale Vlaamse traagheid. Slotbeschouwing over Hard Labeur van Reimond Stijns.

* 1983, Beschouwingen over het verstoord historisch bewustzijn van de Vlaming en de Belg. In: Yang, september 1983.
Hiervan bestaan de teksten van verschillende redevoeringen:
- Taboes in de Belgische opvoeding
- Ingeburgerde geschiedenisvervalsing en rechtzettingen in verband met Franstaligheid in België
*1983, Conscience en het cliché van de Vlaamse wedergeboorte, zesdelige reeks verschenen in Het Laatste Nieuws van september en oktober 1983, bevattend:
  - 1. 1830-1883, Welk volk leerde lezen? 19 september;
  - 2. 1830-1883, Het verzinsel. 26 september; 1830-1883,
  - 3. 1830-1883, Demagogie, de drijfveer. 1 en 2 oktober;
  - 4. 1830-1883, Alles behalve bar en verlaten. 8 en 9 oktober;
  - 5. 1830-1883, De tijdschriften van de intelligentsia (ontbreekt, manuscript bij Verschoore)
  - 6. 1830-1883, Op zoek naar een eigen identiteit
* 1988, juli-november, niet uitgegeven vulgariserende studie van Nicole Verschoore, ingetrokken door de schrijfster wegens onenigheid met redacteur wijlen prof. dr. Marcel Bots: Zelfstandig en kritisch Vlaanderen in de 18e eeuw. (is bewaard op het Liberaal Archief)
Inhoud:
- Optimisme, januari 1779
- 1779-1787, Den Vlaemschen Indicateur, of het onbekend succes van een vrijzinnig algemeen Europees weekblad voor Vlaamse lezers.
- Tien jaar later de revolutie. Het dagboek van een antiklerikaal. 1789-1791.
- 1792-1798, Karel Broeckaert, een lichtpunt in het Vlaams proza.
- Sociale documenten uit de Franse tijd. Cursorische lectuur uit de "Sysse-Panne" of hoe sprak de Vlaming?
Nota: Bots maakte er "verbeteringen" in, die de objectiviteit van de studie verstoorden, en aan het document een uitgesproken antiklerikale tint verschafte. Het werk heeft als basis gediend voor enkele redevoeringen, waarvan de teksten bewaard zijn:
* 1990, 22 februari: De Franse tijd in Broeckaerts spectatoriale bladen 1794- 1800. Voordracht door Mevrouw Nicole Verschoore, Scholengroep Lyceum Gent, Koninklijk Atheneum II en Middenschool II.
* 1990 maart, Oudenaarde Stadhuis: Een andere versie van de tweetaligheid in Vlaanderen, van Jacob van Maerlant tot de Voltaire vertalingen in de 18de eeuw.
* 1990-1993: Dertien afleveringen van Jan Frans Willems jonge jaren. Uit de roman van een leven, naar historisch materiaal naverteld door Nicole Verschoore. In: Willemsfonds Informatieblad, Tijdschrift, verschijnt maandelijks, jg 18/5, /6, /7, jg. 19/2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, jg. 21/2, /3, /4., telkens 2 pagina's die het informatieblad afsluiten.
* 1992/2 in de Vlaamse Gids waarin Boek en Bibliotheek is ingelast, met okerkleurige pagina's: Gezelle's briefwisseling met de Engelsen.
* 1996: Préface de Marie Gevers, La grande Marée, Editions Labor, Espace Nord.
* 1996: Gent, bakermat van Franse meesterwerken. Moderne mystiek en prometheïsche extase. In: Van Buysse tot Brusselmans (1996).
* 1998-2001 Oorlogsbrieven van Alfons Sevens 1915-1918 (dertien afleveringen) In: Boek en Bibliotheek, 1998 V/1, /2, /3, /4; 1999 VI /1, /2, /3, /4; 2000 VII /1, /2, /3, /4; 2001 VIII /2.
* 2009 Arthur Buysse in NBW deel 19.
* 2010 Franstalige literatuur in Vlaanderen in de 19de eeuw. Hoogtepunten en specificiteit. Centrum voor Europese Cultuur, zitting van 22 februari over de Franstalige literatuur in Vlaanderen in de Vlaamse Academie te Brussel, voorgezeten door professor Marc Eyskens.


BIBLIOGRAFIE over NICOLE VERSCHOORE

* Le courrier de Gand, 5 april 1991 over voordracht Broeckaert op 19 maart  © 2007-2014 www.nicoleverschoore.be